onsdag den 19. maj 2010

Færdigt arbejde?

Akvakulturudvalget afsluttede den 11/5 sit arbejde ved det sidste møde i Miljøstyrelsen. Udvalget blev enigt om et sæt anbefalinger og en hovedrapport, som nu skal forelægges det politiske system. Arbejdet er foregået i en god atmosfære med konstruktive input fra alle parter, og har været ledet forbilledligt af udvalgets formand, Jørn Jespersen. Hvis politikerne tager godt imod anbefalingerne er der bedre tider på vej både for akvakulturproduktionen og for miljøet.

Det bedste resultat af arbejdet er, at vi kommer af med regulering ved kommando-kontrol foderkvoter og detaljerede BAT-blade. Vi skal nu i stedet reguleres med udgangspunkt i miljømål og med udlederkrav og kvælstofkvoter. BAT kommer nu kun ind som minimumskrav udtrykt som udledninger pr. tons produceret fisk.

Vi går således fra et system med 100 % kontrol og straf til et system, hvor en god indsats for miljøet belønnes med muligheder for større produktion. Det er helt i overensstemmelse med at Fødevareøkonomisk Institut i sin seneste rapport om "fiskeøkonomi" har vist at forfejlet regulering af akvakulturen har været skidt for både produktionen og miljøet.

Udvalget anerkender, at vi har brug for mere kvælstof, men for at det ikke skal gå ud over miljøet skal kvælstoffet hentes fra andre sektorer. Der forestår et vigtigt arbejde med politikere og vores kolleger i den øvrige fødevareproduktion for at skaffe os det nødvendige kvælstof.

Vi kan selv hjælpe ved på land at rense bedre og på havet ved at indføre fangkulturer: muslinger og tang.

Foruden dette vigtige politiske arbejde forestår i den kommende tid et stort arbejde med at udforme et bedre administrationsgrundlag, især mht. medicin & hjælpestoffer. Desuden skal laves ny dambrugs- og havbrugsbekendtgørelser, nye lokaliseringsplaner etc. ligesom der er en del "løse ender", der skal bindes op, i det udvalget prioriterede, efter ønske fra miljøministeren, at være hurtigt færdige frem for at få alle detaljerne med.

Så vi er langt fra færdige endnu, men alle parter har givet hinanden ord på, at arbejdet fortsætter med uformindsket hast. I den nærmeste fremtid holder vi en temadag om udvalgets anbefalinger.


 


 

onsdag den 5. maj 2010

Grøn Vækst 2.0

Tillykke til vores kolleger, som producerer fødevarer på land og uden for vand. De har med en nyligt vedtagen landbrugspakke fået et håndslag fra et flertal i Folketinget, som har anerkendt landbrugets store betydning for det danske samfund. Selv oppositionen er nu fremme med erklæringer om, at man gerne vil bevare landbruget i Danmark. Godt nok lige på en anden måde end landbruget selv synes er praktisk muligt, men det er muligvis/forhåbentlig blot et spørgsmål om bedre oplysning og mere dialog.

Dansk Akvakultur er medlem af Landbrug & Fødevarer, og som formand repræsenterer jeg vores erhverv i L&F's primærbestyrelse.

Det har vores del af fødevareproduktionen stor gavn af. Det siger sig selv, at et erhverv som vores, der udgør en 1/60 af værdien af den samlede primærproduktion, ikke har kræfter til at varetage vores interesser på samme niveau som hele fødevareproduktionen. Vi har stor fordel af at stå sammen.

Samtidig kan jeg meddele, at den nye organisation både på det politiske og administrative niveau fungerer godt. Man arbejder sagligt, høfligt og venligt, på de indre linjer, og uden at skabe sig i medierne. Alt sammen giver respekt, og vi oplever nu, at både den nye fødevareminister, Henrik Høegh, og den nye Miljøminister, Karen Ellemann, gerne indgår i en konstruktiv dialog med fødevareproduktionen, herunder Dansk Akvakultur.

Helt konkret har vi Landbrug & Fødevarers fulde opbakning til vores vækstpakke, hvor vi foreslår fuld kapacitetsudnyttelse af vore opdrætsanlæg, hvilket svarer til, at landbruget beder om fulde stalde.

Vi har ligeledes en fælles interesse i, at den "kvælstofkvote", der tildeles den samlede fødevareproduktion bliver så stor som muligt, og bliver fordelt således, at vi tilsammen får det størst mulige udbytte af kvoten. Det kan muligvis give anledning til nogle kontante diskussioner mellem de forskellige sektorer i erhvervene. Akvakulturen hører jo til en del af erhvervet, der i en lang periode har været forfordelt og som er i stand til at producere relativt høje værdier pr. kg tabt kvælstof. Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal have noget forærende fra vore kolleger på land, men blot at vi må bidrage konstruktivt og økonomisk til løsningen af det samlede miljøproblem, som bl.a. men ikke alene er forårsaget af kvælstof.

Vi er et fuldgyldigt medlem af Landbrug & Fødevarer og på ingen måde "det tynde øl". Vores offensive tilgang til produktionsforøgelse, vore synspunkter om at bruge havet til fødevareproduktion, og "det nationale akvakulturudvalg" har vakt interesse og respekt, og kan forhåbentlig tjene som inspiration for den øvrige fødevareproduktion.

Fødevareproduktionen har en stor fremtid i Danmark under forudsætning af, at alle sektorer står sammen.