fredag den 4. april 2014

Tag jer nu sammen

Jeg har meddelt bestyrelsen i Dansk Akvakultur og brancheudvalget for dambrug, at jeg efter seks år som formand ikke ønsker at genopstille til generalforsamlingen den 28. april.

Jeg kvitterer for, at en nye nationale akvakulturstrategi åbner op for havbrug og hvis den i øvrigt giver det nødvendige miljømæssige råderum til produktionen på land og på havet, er der en lysende fremtid for vores fine erhverv.

Det var været bekymrende at iagttage den defaitisme, som har præget mange i erhvervet. Men det er i grunden nemt at forstå. Igennem 25 år har erhvervet gjort en kæmpeindsats og brugt hundredevis af millioner af kroner på at forbedre sine miljøforhold, men har kun fået utak og ligefrem bank som svar fra samfundet, men absolut ingen belønning, idet produktionen i dag er på samme niveau som for 25 år siden, medens vores marked er steget med 7 % om året.

Vores fantasiløse bureaukrater har med deres overimplementering af EU’s direktiver og den mislykkede kommando- og detailregulering forhindret den danske biologiske produktion i at udvikle sig ved at forbyde produktionsudvidelser og ved at stille detailkrav til produktionen, der er realiteten gør den ulønsom, som vi har set for mange af vores modeldambrug.

Jeg vil gerne rette en sidste appel til politikerne. Tager jeg nu sammen og fortæl miljøbureaukraterne, hvor skabet skal stå.

Vi skal have en dansk miljøpolitik, der lader kunderne bestemme, hvad, hvor meget og hvordan, der produceres. Det kræver i en periode et forøget miljømæssigt råderum bl.a. i form af kvælstofudledning til robuste vandområder, hvor miljøpåvirkningen er helt marginal. Nogle af de mange penge, der kommer ud af det, kan pløjes tilbage til udvikling af miljøteknologi og målrettede, synlige miljøforbedringer i form af naturskov, stenrev, vådområder og fjernelse af opstemninger.


Slut med den uansvarlige import af fisk og tilhørende eksport af jobs og miljøudfordringer.