mandag den 1. marts 2010

Reel fri faunapassage

At opdrætte fisk uden vand er ikke nemt, selv om mange miljøbureaukrater godt kunne tænke sig, at det var muligt.

I erhvervet er vi helt med på, at dambrug ikke længere skal spærre for faunapassagen op og ned ad vores vandløb, og vi vil derfor gerne være med til at fjerne opstemninger og spærringer mod fuld erstatning naturligvis, da der er tale om en hævdvunden ret.

I det nationale akvakulturudvalg, hvis arbejde generelt skrider fornuftigt frem, har vi bedt om en teknisk diskussion af begrebet "reel fri faunapassage". Man skal ikke være atomfysiker for at forstå, at den ideelle naturlige situation for et vandløb er, at der overhovedet ikke finder nogen menneskelig aktivitet sted ved vandløbet, det være sig regulering, grødeskæring, spærringer/opstemninger, spildevandsudledninger, vandindvinding/vandindtag og udsætning af fisk til sportsfiskeri.

Vi er derfor ikke imponeret over et faunapassageudvalg og nogle forskere, der i deres visdom er nået frem til, at et ideelt vandløb er et vandløb uden bl.a. dambrug.

Mennesker og menneskelige aktiviteter har også lov at være ved vandløbene og vi har brug at vide, hvornår faunapassagen er reelt god nok. Dvs. hvor meget vand kan der tages ind uden væsentlig påvirkning af faunapassagen, og kan det virkeligt i disse CO2 tider være rimeligt at kræve, at alt vand skal pumpes tilbage til indløbspunktet. Vi har endvidere brug for vurderinger af, hvordan man på en kosteffektiv måde minimerer faunatabet ved indtag af vand til dambruget, og her er det for primitivt blot at sige, at der skal bruges 1 mm riste. Vi skal se på ristenes placering i forhold til vandløbets hovedstrøm, og på sæsonvariationen i faunapassagen.

Vi har bedt forskerne bruge deres gode og veluddannede hoveder til at finde på praktiske løsninger på virkelige problemer, baseret på, at så langt ud i fremtiden som øjet rækker, vil der stadig være mange dambrug ved danske vandløb, der tager betydelige mængder vand ind til produktionen.

Vi indkalder desuden fra vores medlemmer og offentligheden i øvrigt viden og ideer om denne problemstilling, så vi kan få planlagt den optimale afvejning af natur- og produktionshensyn.